Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

7.1 Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» ότι είναι η υπεύθυνος προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορία , στοιχείου καθώς και δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα δηλώσει ο «Χρήστης» και διαβιβάσει προς την «Εταιρεία» κατά την χρήση της «Ιστοσελίδας» από αυτόν.

7.2 Η «Εταιρεία» δηλώνει ότι για την ασφαλή περιήγηση στην «Ιστοσελίδα» κάνει χρήση απομονωμένων servers στο εξωτερικό.

7.3 Ο «Χρήστης» αποδέχεται, ότι για την ασφαλή περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» και την επικοινωνία με την «Εταιρεία» μέσω των συσκευών και της σύνδεσης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί κάθε φορά πρέπει να διαθέτει τόσο τον κατάλληλο εξοπλισμό όσο και τα κατάλληλα μέσα.

7.4 Ο «Χρήστης», ο οποίος επιθυμεί να επικοινωνήσει με την «Εταιρεία» μέσω της «Ιστοσελίδας», ενδέχεται να δηλώσει κάποια στοιχεία του. Με μόνη τη δήλωση εκ μέρους του «Χρήστη» των στοιχείων αυτών ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι συναινεί με την συλλογή αυτών των στοιχείων εκ μέρους της «Εταιρείας» καθώς και ότι ενδεχομένως η «Εταιρεία» να προβαίνει σε χρήση των πληροφοριών στα πλαίσια επικοινωνίας της με το «Χρήστη».

7.5 Η «Εταιρεία» δηλώνει στο «Χρήστη» ότι δεν θα προβεί σε αποκάλυψη των στοιχείων του «Χρήστη» σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να έχει τη συναίνεση του, εκτός εάν τούτο απαιτηθεί από το Νόμο. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η χρήση των δηλωθέντων στοιχείων προς την «Εταιρεία» θα γίνει στα πλαίσια της επικοινωνίας με αυτόν καθώς και στα πλαίσια ενδεχόμενης παροχής των υπηρεσιών προς αυτόν από την «Εταιρεία» ή / και την εταιρία κατασκευής και υποστήριξης της «Ιστοσελίδας».

7.6 Η «Εταιρεία» δηλώνει και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί να δηλώσει μέσω κάποιου συγκεκριμένου πεδίου της «Ιστοσελίδας» στοιχεία ο «Χρήστης» υποχρεούται να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και έχει αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση μη επίτευξης επικοινωνίας εκ του λόγου μη τήρησης αυτής της υποχρέωσής του αυτής όσο και οποιουδήποτε άλλου θέματος προκύψει εξ αυτής της αιτίας.

7.7 α. Η «Εταιρεία» ενημερώνει ότι ο «Χρήστης» ο οποίος έχει προβεί σε δήλωση στοιχείων μέσω της χρήσης της «Ιστοσελίδας», έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης , διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και διαγραφής των δεδομένων εφόσον η επεξεργασία όμως δεν είναι απαραίτητη. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους του «Χρήστη» μπορεί πραγματοποιηθεί με την αποστολή εκ μέρους του «Χρήστη» σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο email info@antonopoulos-stores.gr.

Η «Εταιρεία» ενημερώνει σε κάθε περίπτωση το «Χρήστη» ότι θα τηρεί σε ηλεκτρονική τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του «Χρήστη» που συλλέγει μέσω της δήλωσης στοιχείων εκ μέρους του «Χρήστη» για χρονικό διάστημα ανάλογο με το χρόνο που δύναται να απαιτηθεί εντός των πλαισίων του σκοπού της επεξεργασίας για τον οποίο έχουν συλλεγεί καθώς σε κάθε περίπτωση που η τήρηση επιβάλλεται λόγω νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Περαιτέρω , η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

7.8 Newsletters. H «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη», ότι στην περίπτωση που επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με τα προϊόντα και την εν γένει εμπορική παρουσία της «Εταιρείας» θα πρέπει να κάνει εγγραφή στην «Ιστοσελίδα» μέσω της συμπλήρωσης των στοιχείων που θα του ζητηθούν στα αντίστοιχα υποδεικνυόμενα από την «Ιστοσελίδα» πεδία.

Ο «Χρήστης» δηλώνει ότι συναινεί με μόνη τη συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του στο πεδίο για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής newsletters τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους και την αποστολή εκ μέρους της «Εταιρείας» των ενημερωτικών μηνυμάτων .

Μετά την εγγραφή ο «Χρήστης» θα λάβει ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω του οποίου η «Εταιρεία» θα του ζητά να επιβεβαιώσει την εγγραφή του στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (newslettetrs)

Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την διαγραφή του από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων καθώς και να επικαιροποιήσει τα στοιχεία τα οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή στους παραλήπτες των newsletters

7.9 Cookies. H «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι ο «διαδικτυακός χώρος» χρησιμοποιεί cookies , δηλαδή μικρά αρχεία με πληροφορίες. Τα αρχεία αυτά (cookies) , όποια ιστοσελίδα τα χρησιμοποιεί τα αποθηκεύει (και ειδικότερα ο εξυπηρετητής ιστού – web server ), στην συσκευή περιήγησης του εκάστοτε επισκέπτη της με αποτέλεσμα κάθε φορά κατά την οποία ο συγκριμένος χρήστης περιηγείται την ίδια ιστοσελίδα , η τελευταία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές.

Περαιτέρω η «Εταιρεία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι τα cookies , τα οποία χρησιμοποιεί βοηθούν την πλοήγηση του «Χρήστη» στην «Ιστοσελίδα» και τις προσφέρουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της «Ιστοσελίδας». Σε κάθε περίπτωση λόγω της χρήσης cookies από την «Ιστοσελίδα» , η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς του .Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του να ζητήσει την απόρριψη των cookies. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» προβεί μέσω των ως άνω ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του σε απόρριψη των cookies ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε ορισμένες λειτουργίες της «Ιστοσελίδας».

Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι χρησιμοποιεί τα εξής cookies :

● Το cookie _gid το οποίο προσφέρει δυνατότητα συλλογής πληροφοριών για τις επισκέψεις συγκεκριμένων σελίδων εκ μέρους του «Χρήστη» και την περαιτέρω στατιστική ανάλυση των πληροφοριών αυτών

● Το cookie  _ga το οποίο προσφέρει δυνατότητα συλλογής πληροφοριών για τις επισκέψεις συγκεκριμένων σελίδων εκ μέρους του «Χρήστη» και την περαιτέρω στατιστική ανάλυση των πληροφοριών αυτών

● Το cookie για την υπηρεσία google analytics που επιτρέπει στην «Εταιρεία» να συγκεντρώνει στοιχεία της «Ιστοσελίδας» και να προβαίνει σε στατιστική ανάλυσης της χρήσης της ιστοσελίδας εκ μέρους των επισκεπτών.

● Για μέτρηση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές του «Χρήστη» όπως από ποια σελίδα επισκέφθηκε το «Διαδικτυακό χώρο» ;

● Το cookie για την υπηρεσία doubleclick.net , η οποία ανήκει στη google και επιτρέπει στην «Εταιρεία» να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα clicks εκ μέρους των επισκεπτών σε διαφημίσεις.

7.10 Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι η «Ιστοσελίδα» ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή / και υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών , των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων. Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι οι ιστοσελίδες των τρίτων αυτών προσώπων διέπονται από τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία η «Εταιρεία» δεν έχει καμία ευθύνη και ενημερώνει το «Χρήστη» ότι είναι χρήσιμο και σκόπιμο να λαμβάνει γνώση αυτών πριν την περιήγηση του σε έκαστη εξ αυτών.

7.11 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή / και ερώτηση αναφορικά με την πολιτική απορρήτου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την «Εταιρεία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@antonopoulos-stores.gr καθώς και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2105691522

Designed by 83 PiXEL