Όροι χρήσης

1.Εισαγωγή.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.antonopoulos-stores.gr αποτελεί το χώρο διαδικτυακής προβολής της εταιρίας της με την επωνυμία “Aντωνόπουλος- Εμπορία Ενδυμάτων , Ωρολογίων , Κοσμημάτων και ειδών Δώρων Ανώνυμη Εταιρεία και δ.τ ELEGANT SA, η οποία εδρεύει στoν Κορυδαλλό Αττικής και επί της οδού Γρ.Λαμπράκη και Ύδρας αρ.1 , ΤΚ 18121 με Α.Φ.Μ 998538109 και αριθμό ΓΕΜΗ 44844607000. Η ως άνω εταιρεία θα καλείται εφεξής «Εταιρεία» , για τις ανάγκες των παρόντων όρων χρήσης και η δε ηλεκτρονική διεύθυνση www.antonopoulos-stores.gr θα καλείται «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός χώρος» ή «Ιστοχώρος» . Η χρήση της «Ιστοσελίδας» από τον εκάστοτε επισκέπτη που επιθυμεί να περιηγηθεί σε αυτή διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης.

2. Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

2.1 Οποιοσδήποτε επισκέπτης της «Ιστοσελίδας», ο οποίος για τις ανάγκες των παρόντων όρων χρήσης θα καλείται εφεξής «Χρήστης» , αποδέχεται και δηλώνει ότι με μόνη την περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» αφενός ότι κάνει αποδεκτούς στο σύνολό τους όρους χρήσης της αφετέρου ότι τους έχει αναγνώσει , κατανοήσει και ότι συμφωνεί πλήρως με αυτούς.

Επιπρόσθετα, ρητώς συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από την πλευρά του «Χρήστη» ότι:

α. Κάθε φορά πριν την περιήγησή του στον «Ιστοχώρο» ο «Χρήστης» πρέπει να λαμβάνει γνώση των όρων χρήσης του και πιθανόν μελλοντικών τροποποιήσεων/ ή και προσθηκών τους και ότι σε κάθε περίπτωση με μόνη την περιήγησή του συναινεί με το περιεχόμενο των εκάστοτε αναθεωρημένων όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας».

β. Εάν διαφωνεί με τους όρους χρήσης δεν θα κάνει χρήση της «Ιστοσελίδας» άλλως εάν συνεχίζει την περιήγησή του σε αυτήν , η ενέργεια αυτή ισοδυναμεί με συναίνεση εκ μέρους του σχετικά με το περιεχόμενο των όρων της «Ιστοσελίδας».

2.2 Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι κατά την επίσκεψη του στην «Ιστοσελίδα» έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί μέσω της πλοήγησής του στις επιμέρους σελίδες και κατηγορίες της «Ιστοσελίδας» για τα προϊόντα της «Εταιρείας», την εμπορική της παρουσία , να εγγραφεί στην ιστοσελίδα προκειμένου να λαμβάνει newsletters καθώς και να επικοινωνήσει με την «Εταιρεία» συμπληρώνοντας κάθε φορά τα αντίστοιχα πεδία , όπως αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

2.3 Ρητώς συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό εκ μέρους του «Χρήστη» ότι ο «Χρήστης» προκειμένου να προβαίνει σε χρήση της «Ιστοσελίδας» είναι απαραίτητο να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

2.4 Ρητώς συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό εκ μέρους του «Χρήστη» ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» επιθυμεί να κάνει χρήση κάποιας κατηγορίας ή / και σελίδας της «Ιστοσελίδας», όπως π.χ να επικοινωνήσει με την «Εταιρεία» μέσω της φόρμας επικοινωνίας , να εγγραφεί στην «Ιστοσελίδα» προκειμένου να λαμβάνει newsletters κ.λ.π θα απαιτηθεί να συμπληρώσει στα κατάλληλα πεδία στην οικεία κάθε φορά θέση της «Ιστοσελίδας» τα στοιχεία που θα του ζητηθούν.

2.5 Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την «Εταιρεία» είτε με τηλεφωνική κλήση στο τηλ. 2105691522 είτε με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@antonopoulos-stores.gr σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση , να ζητήσει διευκρινίσεις για τα προϊόντα της «Εταιρείας» καθώς και για τον τρόπο χρήσης της «Ιστοσελίδας».

3. Τροποποιήσεις

3.1 Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι η «Ιστοσελίδα» είναι δυνατόν να τροποποιηθεί από την «Εταιρεία» αναφορικά με τη δομή της , τη λειτουργία της , τον τρόπο παρουσίασής της καθώς και να καταργηθεί από την η «Εταιρεία» τμήμα ή / και το σύνολο των σελίδων , κατηγοριών, εφαρμογών και λογισμικών της «Ιστοσελίδας» ακόμα και να διακοπεί πλήρως η λειτουργία της.

3.2 Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι με μόνη την πλοήγησή του κάθε φορά στην «Ιστοσελίδα» έχει ενημερωθεί πλήρως για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της «Ιστοσελίδας» και καθώς ότι έχει λάβει γνώση των αντίστοιχων τροποποιήσεων των όρων χρήσης και συναινεί με τις τροποποιήσεις αυτές.

4 . Σύνδεσμοι – Υπερσύνδεσμοι

4.1 Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι η «Ιστοσελίδα» ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή / και υπερσυνδέσμους προς ιστοχώρους τρίτων φυσικών / ή και νομικών. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι για την περιήγησή του στους ως άνω ιστοχώρους των τρίτων προσώπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος καθώς και ότι η «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο λειτουργίας των ιστοσελίδων αυτών και το εν γένει περιεχόμενο τους και ακολούθως για τους ορούς χρήσης τους.

4.2 Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι είναι χρήσιμο και σκόπιμο πριν την περιήγησή του στις ως άνω προαναφερόμενες ιστοσελίδες τρίτων με τις οποίες η «Ιστοσελίδα» συνδέεται μέσω συνδέσμων / ή και υπερσυνδέσμων να λαμβάνει γνώση όρων χρήσης της εκάστοτε εξ αυτών και να τους κατανοήσει.

5. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

5.1 Η «Εταιρεία» δηλώνει στο «Χρήστη» ότι το περιεχόμενο της «Ιστοσελίδας» στο σύνολο του αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής/ ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Εταιρείας» ή / και τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεομένων με αυτή και ο «Χρήστης» το αποδέχεται και καθώς και ότι πρέπει να απέχει από κάθε προσβολή των προαναφερόμενων δικαιωμάτων. Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι στην έννοια του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , οι κατηγορίες, οι σελίδες, τα κείμενα , τα σήματα , τα λογότυπα, οι φωτογραφίες , τα λογισμικά κ.λ.π.

5.2 Η «Εταιρεία» δηλώνει στο «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι ο τελευταίος δύναται να χρησιμοποίει την «Ιστοσελίδα» μόνο για προσωπική χρήση και ότι απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο από την πλευρά του εκμετάλλευση μέρους ή / και του συνόλου της «Ιστοσελίδας» για εμπορικό ή εν γένει οικονομικό σκοπό ή / και αιτία , της «Εταιρείας» επιφυλασσόμενης να αξιώσει από τον «Χρήστη» την αποκατάσταση κάθε θετικής ή / και αποθετικής ζημίας ήθελε προκληθεί από τη μη τήρηση εκ μέρους του «Χρήστη» των περιλαμβανομένων προβλέψεων στην παράγραφο υπό τον τίτλο «Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας»

6. Περιορισμός ευθύνης

6.1 Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» αναφορικά με την περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» ότι θα πρέπει να διαθέτει τόσο τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό όσο και τα μέσα, ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» , για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο «Χρήστης» και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρίας» σε περίπτωση κατά την οποία υποστεί οποιαδήποτε βλάβη λόγω της περιήγησής του στην «Ιστοσελίδα» , όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εάν υποστεί βλάβη η συσκευή μέσω της οποίας περιηγήθηκε της ιστοσελίδας.

6.2 Η «Εταιρεία» δηλώνει στο «Χρήστη» ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να είναι δυνατή η συνεχής και χωρίς δυσλειτουργίες πλοήγηση του «Χρήστη» στην «Ιστοσελίδα» . Ο «Χρήστης» κατανοεί και αποδέχεται ότι για λόγους που δεν οφείλονται στην «Εταιρεία» υπάρχει ενδεχόμενο να μην είναι δυνατή η συνεχής και απρόσκοπτη περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή όπως για παράδειγμα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω έλλειψης σύνδεσης στο διαδίκτυο, μη ορθής εμφάνισης μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ή / και σελίδας , μη ορθής λειτουργίας μιας εφαρμογής, μη ορθής εμφάνισης περιλαμβανομένων στις εκάστοτε σελίδες της «Ιστοσελίδας» φωτογραφιών, εικαστικών , κ.λ.π. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει έναντι της «Εταιρείας» οποιαδήποτε αξίωση για προβλήματα , τα οποία ενδεχομένως προκύψουν εξ αυτής της αιτίας.

6.3 Η «Εταιρεία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι ο τελευταίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατανόηση του συνόλου των πληροφοριών, τα οποία περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα» καθώς και για την περαιτέρω ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών αυτών εκ μέρους του και δεν έχει δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρείας» εκ της ως άνω αιτίας.

Designed by 83 PiXEL